EKSKLUZIVNO: Šta Vojvodina traži zakonom o finansiranju pokrajine?

Vojvodina će u procesu izrade zakona o finansiranju pokrajine insistirati na tome da joj bude poverena nadležnost ubiranja poreza i drugih javnih dažbina, a te poslove bi na teritoriji APV obavljala njena poreska administracija. Isto tako, insistiraće se na tome da budući zakon, koji bi trebalo da ima karakter posebnog, predvidi odgovarajuće učešće i u posrednim porezima (porez na dodatu vrednost i akcize).

Ovo su ključni stavovi koje će Skupština Vojvodine, na sednici 8. novembra, zauzeti prema procesu donošenja zakona, čiji je rok za usvajanje istekao inače još 31. decembra 2008. godine.

Dokument koji će se na toj sednici naći pred poslanicima zove se Platforma o polaznim osnovama za izradu zakona o finansiranju AP Vojvodine, i u njen nacrt je naš portal imao uvid.

Platforma je zajednički predlog triju koalicionih partnera (DS, LSV i SVM). Potpisalo ju je 48 poslanika i ušla je u skupštinsku proceduru, potvrdio je za “Dnevnik” potpredsednik Vlade Vojvodine Dragoslav Petrović.

platforma1

Usvajanjem platforme Skupština Vojvodine bi dala smernice pokrajinskoj delegaciji u radnoj grupi Vlade Srbije za izradu nacrta zakona o finansiranju APV, objasnio je Petrović.

U tekstu platforme se inaće podseća na to da je “Akcionim planom Vlade Republike Srbije utvrđeno da je rok za utvrđivanje Nacrta zakona o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine polovina 2013. godine”, ali se izražava nada da će “i pored evidentnog kašnjenja” nacrt zakona ipak biti sačinjen, pa u tom smislu Skupština AP Vojvodine kroz platformu izražava stav i utvrđuje polazne osnove.

Četiri su polazne osnove pri izradi nacrta zakona o finansiranju:

1. Poveravanje nadležnosti kao ustavni osnov

“Kako se poreski sistem uređuje jedinstveno na nivou Republike Srbije, adekvatno finansiranje Autonomne Pokrajine Vojvodine bi se u sadašnjim ustavnim okvirima načelno moglo ostvariti samo odgovarajućim poveravanjem poslova ubiranja javnih prihoda ostvarenih na njenoj teritoriji.

Poveravanje nadležnosti u pogledu ubiranja poreza i drugih javnih dažbina, za razliku od poveravanja nadležnosti u pogledu uređivanja, može se izvršiti bez ikakvih ograničenja. Zbog toga bi se zakonom morao predvideti princip da na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine ubiranje javnih dažbina vrše njeni organi.

To znači da bi celokupne poslove poreske administracije na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine obavljala njena poreska administracija.

 

platforma2

2. Uređenje poreza i poreske administracije

Predlaže se da Autonomna Pokrajina Vojvodina u predviđenim zakonskim okvirima,  preko svojih organa ubira sve vrste poreza i drugih javnih dažbina na svojoj teritoriji.

Sredstva ubrana po osnovu direktnih poreza pripadaju Pokrajini, osim dela koji pripada jedinicama lokalne samouprave (opštinama i gradovima na teritoriji APV). Kako neposredni porezi i  druge javne dažbine koje se ostvaruju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, ne obezbeđuju Ustavom garantovani najmanji obim budžeta AP Vojvodine, u javne prihode  koji pripadaju budžetu AP Vojvodine,  zakonom o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine  mora se predvideti odgovarajuće učešće i u posrednim porezima (porez na dodatu vrednost i akcize).

Sredstva prikupljena po osnovu posrednih poreza iznad budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine pripadaju budžetu Republike Srbije.

3. Karakter zakona i poveravanje nadležnosti

Zakon o finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine trebao bi da ima karakter posebnog zakona, a da bi se omogućila  nesporna primena njegovih odredbi bilo bi  neophodno izvršiti odgovarajuće izmene drugih zakona i propisa koji na drugačiji način definišu pitanja finansiranja AP Vojvodine.

4. Učešće Autonomne Pokrajine Vojvodine u strukturi javnih prihoda

Na osnovu predloženih rešenja, Autonomna Pokrajina Vojvodina bi u sistemu javnih prihoda koristila:

–         sredstva prikupljena po osnovu neposrednih (direktnih) poreza;

–         sredstva prikupljena po osnovu drugih dažbina i naknada (naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, naknada iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, putne mreže, naknade proizašle iz privatizacije i dr.)

–         sredstva prikupljena po osnovu posrednih (indirektnih) poreza, u delu koji obezbeđuje realizaciju ustavne garancije od najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije

–         prihode od imovine u vlasništvu Autonomne Pokrajine Vojvodine kao i deo prihoda od imovine u vlasništvu Republike Srbije koja se nalazi na teritoriji AP Vojvodine i

–         transferna sredstva.

Prema tome, sredstva prikupljena po osnovu posrednih poreza (PDV i akcize) preko dela potrebnog da se obezbedi obim utvrđenog pokrajinskog budžeta,  kao i carine predstavljaju i dalje javni prihod Republike, i koriste se za finansiranje Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti Republike.

Platforma se završava ocenom da će “ovakvo jasno razgraničenje izvornih prihoda Autonomne Pokrajine Vojvodine svesti na minimum nesporazume i sporove koji bi se, inače, javljali pri podeli javnih prihoda za svaku budžetsku godinu”.

U ovakvom sistemu javnih prihoda ustavna garancija prema kojoj budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se tri sedmine od budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koristi za finansiranje kapitalnih rashoda, predstavljala bi poslednju zaštitnu normu, a ne normu koja bi se koristila od godine do godine prilikom usvajanja budžeta Republike i Pokrajine.

No Responses

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *