Šta donosi rebalans budžeta za 2013?

Poslanici Skupštine AP Vojvodine razmatraće sutra, na svojoj 19. sednici, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta za 2013. godinu.

Najvažnije promene u proračunu za tekuću godinu donosimo uz komentare pokrajinskog sekretara za finansije Zorana Radomana, koji specijalno za SkupVojvblog objašnjava i razloge koji su doveli do predložene preraspodele para u pokrajinskoj kasi.

Predlogom rebalansa budžeta pokrajinska kasa u ovoj godini biće manja za 3,54 milijarde (4,4%) u odnosu na prvobitne projekcije, i iznosiće 77,3 milijarde dinara.

KLJUČNE PROMENE U ODNOSU NA BUDŽET ZA 2013:

– pad poreskih prihoda

– smanjenje transfernih sredstava

– umesto predviđenih 7 milijardi dinara na ime realizacije prenosa kapitala Razvojne banke Vojvodine na banku preuzimaoca, Pokrajina se zadužila 4, 97 milijardi;  ovim rebalansom planira se zaduživanje od 2,2 milijarde dinara (18,35 miliona evra) za opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu završetka projekta “Kamenica 2”;

radomanSuštinski, politike javne potrošnje usvojene donošenjem pokrajinskog budžeta za 2013. godinu u decembru prošle godine, ovim rebalansom nisu pretrpele bitnije izmene. Naime, može se konstatovati da je smanjenje obima pokrajinskog budžeta u celini posledica smanjenja planiranog transfera iz republičkog budžeta, imajući u vidu da je ove godine bilo moguće pad tekućih ustupljenih prihoda nadoknaditi raspoređivanjem “ušteđenih” sredstava iz ranijih godina.

PROMENE NA PRIHODNOJ STRANI:

Transferni prihodi smanjeni su za ukupno 4,75 milijardi dinara, od čega se 4,6 milijardi dinara odnosi se na transfere planirane iz republičkog budžeta za kapitalna ulaganja na teritoriji AP Vojvodine.

– transferi planirani za izgradnju regionalnog puta Novi Sad-Ruma sa tunelom kroz Frušku goru smanjeni su za 3,5 milijarde dinara (sa prvobitno planiranih 12 na 8,5 milijardi dinara), budući da država još uvek nije potpisala ugovor sa Kineskom korporacijom za puteve i mostove za realizaciju ovog projekta.

–  smanjena su i prvobitno planirana transferna sredstva za druga kapitalna ulaganja u iznosu od 1,1 milijardu dinara od čega najveći deo – 600 miliona dinara za Klinički centar Vojvodine. (NOTE: Predviđeno je da ulaganja od 1,1 milijarde “idu” direktno iz republičkog budžeta, a ne preko pokrajinskog.)

-namenski transferi za jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine smanjeni su za 198,8 miliona dinara (od čega 173,1 milion dinara za održavanje lokalne putne mreže i 25,7 miliona dinara za pripremni predškolski program);

-transferi za plate zaposlenih u ustanovama visokog obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine povećani su za 79,0 miliona dinara, a za programe pokrajinskih ustanova kulture za 7,6 miliona dinara.

Kad je reč o poreskim prihodima, umesto planiranih 14,7 milijardi dinara rebalansom se procenjuje da će se u pokrajinsku kasu sliti 11,5 milijaredi (pad za 22%) . Prihod od poreza na dobit smanjen je za 2,6 milijardi dinara, a od poreza na zarade za 600 miliona dinara.

Prihod od pripadajućeg dela dobiti RATEL (koji se po zakonu usmerava za razvoj elektronskih komunikacija u Vojvodini) manji je za 4,8 miliona dinara.

radomanPrihodi su ’’podbacili’’ za ukupno za gotovo 8 milijardi dinara, a njihov pad delom je nadoknađen: povećanjem sredstava raspoređenih iz prenetog viška iz ranijih godina u iznosu od 3,9 milijardi dinara, povećanjem planiranih privatizacionih primanja u iznosu od 100 miliona dinara; povećanjem sredstava od zaduživanja (za 171,3 miliona dinara); povećanjem planiranih prihoda od kamata (za 150 miliona dinara) i povećanjem drugih izvornih prihoda pokrajine (za 125 miliona dinara).

PROMENE NA RASHODNOJ STRANI:

Povećanje rashoda na sledećim budžetskim pozicijama:

– kapitalna ulaganja preko Fonda za kapitalna ulaganja -422,1 miliona dinara

– projekti u oblasti energetike -110 miliona dinara

– sprovođenje mera demografske politike -43,5 miliona dinara

-programi u oblasti kulture – 10 miliona dinara;

– sredstva rezerve – 189,1 miliona dinara

radomanOvim rebalansom nije se odstupalo od ranije usvojenih politika javne potrošnje, s obzirom na to da su preneta sredstva poslužila da se izvrši zamena izvora finansiranja (umesto iz tekućih prihoda, ovim rebalansom neki rashodi finansiraju se iz prenetih sredstava). Ovim rebalansom nije se nekim korisnicima ”uzimalo” da bi se drugima ”davalo”.

(fotografija preuzeta sa vojvodina.gov.rs)

Poslanici će sutra raspravljati i o izveštaju o poslovanju i finansijskom izveštaju Fonda za razvoj AP Vojvodine za period 1. januar – 31. decembar 2012. godine, izveštaju o radu Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine za 2012. godinu,
godišnjem izveštaju o poslovanju Javnog preduzeća “Vojvodinašume” za 2012. godinu, izveštaju o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2012. godinu, te o razrešenju, odnosno imenovanju člana Pokrajinske izborne komisije.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *